جلسه برنامه ریزی و هماهنگی مسابقات استانی

با توجه به برگزاری مسابقات استانی سال تحصیلی جاری توسط هیأت ورزش دانش آموزی هماهنگی های نهایی پس از وصول اعلام آمادگی مناطق و نواحی روز چهارشنبه مورخ ۲۰ بهمن ماه در اتاق معاونت تربیت بدنی و سلامت با حضور معاون محترم آقای تاراسی ، رئیس و کارشناسان اداره تربیت بدنی ، رئیس و دبیر هیأت استان برگزار گردید. ضمنا در این جلسه در خصوص اعلام آمادگی و اعزام تیم های ورزشی استان به مسابقات کشوری نیز بحث شد و در پایان با توجه به موارد فنی و تخصصی پیش آمده مقرر گردید در جلسه ای با حضور مسئولین انجمن های ورزشی استان در خصوص موارد فنی نیز تصمیم گیری صورت گیرد.

در همین راستا جلسه مسئولین انجمن های ورزشی نیز  روز پنجشنبه ۲۱ بهمن ماه در سالن بینش برگزار گردید و مسئولین انجمن ها با توجه به مقام های مکتسبه در سال گذشته در خصوص اعلام آمادگی مسابقات کشوری و همچنین زمان برگزاری مسابقات هر رشته / مقطع نظرات و پیشنهادات خود را ارائه کردند.

دیدگاهتان را بنویسید