برچسبتفاهم نامه

عقد تفاهم نامه همکاری با هیأت کبدی استان زنجان

در این جلسه که باحضور آقایان دکتر قره خانی (رئیس هیأت کبدی استان ) ، دکتر محمدی ( رئیس هیأت کبدی شهرستان زنجان ) و اعضای هیأت ورزش دانش آموزی برگزار گردید تفاهم نامه همکاری در ۴ محور کلی و ۱۳ بند به امضا طرفین رسید. در پایان جلسه طبق هماهنگی صورت گرفته مقرر گردید دوره ضمن خدمت دبیران تربیت بدنی استان زنجان با همکاری هیأت کبدی و اداره تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان موضوع آشنایی با ورزش کبدی برگزار گردد. ادامه مطلب