مسابقات ورزشی غیر حضوری دانش آموزی- سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

دریافت پوستر مسابقات

بخشنامه مسابقات غیر حضوری دانش آموزی فدراسیون ورزش دانش آموزی – سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

سامانه ثبت تیم های شرکت کننده در مسابقات ورزشی غیر حضوری دانش آموزی- سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

سامانه ثبت گزارش فنی و اعلام نتایج مسابقات ورزشی غیر حضوری استانی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹