مسئولین کمیته های استانی

کمیته مدیریت و برنامه ریزی ( همکاری و هماهنگی هیأت های ورزشی ، انجمن ها و برنامه ریزی ) —- آقای سعید نباتچیان

کمیته توسعه منابع مالی ( بازاریابی – مالی ) —- آقای غلامرضا تفریشی

کمیته توسعه منابع انسانی ( فنی – استعداد یابی – پژوهش – داوران – مربیان ) —- خانم الهام رسولی

کمیته توسعه فرهنگی ( روابط عمومی – فرهنگی ) —- خانم لیلا اسکندری

کمیته توسعه ورزش قهرمانی پسران ( مسابقات ) —- آقای حسین قربانی

کمیته توسعه ورزش قهرمانی دختران ( مسابقات ) —- خانم فهیمه جزء مقدم