مجمع عمومی

ترکیب مجمع :

۱٫ رئیس فدراسیون ( رئیس مجمع )

۲٫ مدیرکل آموزش و پرورش استان ( نائب رئیس مجمع )

۳٫ مدیر کل ورزش و جوانان استان یا نماینده وی

۴٫ معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش  استان

۵٫ رئیس هیأت ورزش دانش آموزی

۶٫ رئیس اداره تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی آموزش و پرورش استان

۷٫ دبیر هیأت ورزش دانش آموزی استان ( بدون حق رأی )

۸٫ ۵ نفر از رؤسای هیأت های ورزشی شهرستان ها / مناطق با پیشنهاد رئیس هیأت ورزشی و تایید معاون تربیت بدنی استان

۹٫ دو نفر نمایندگان مربیان با پیشنهاد رئیس هیأت ورزشی و تایید معاون تربیت بدنی استان

۱۰٫ دو نفر از نمایندگان داوران با پیشنهاد رئیس هیأت ورزشی و تایید معاون تربیت بدنی استان

۱۱٫ دو نفر از نمایندگان رؤسای انجمن های ورزشی استان با پیشنهاد رئیس هیأت ورزشی و تایید معاون تربیت بدنی استان

۱۲٫ دو نفر از نمایندگان دانش آموزان ورزشکار برتر استان ( به تفکیک جنسیت ) «دختر و پسر» با معرفی رئیس هیأت

تبصره : یکی از نفرات مندرج در بند های ۹ ، ۱۰ و ۱۱ الزاما از میان بانوان انتخاب گردد.

اطلاعات اضافی در آیین نامه هیأت های ورزش دانش آموزی در بخش مقررات و آیین نامه ها  قابل دانلود می باشد