هیأت رئیسه

ترکیب هیئت رئیسه استان :

رئیس هیئت : عبدالرضا حسینی

نائب رئیس آقایان : محمود عظیمی

نائب رئیس بانوان : ستاره باطنی

دبیر : محسن محمدی مغانلو

خزانه دار: محسن شهبازی

کارشناس خبره آقا : حسین بیات

کارشناس خبره خانم : سعیده محمدی