روسای هیأت های شهرستانی

روسای هیأت های شهرستانی مطابق دستورالعمل و آیین نامه های مربوطه انتخاب شده اند . اسامی روسای هیأت های شهرستانی به شرح جدول ذیل می باشد.

ردیف نام نام خانوادگی شهرستان
۱ اصغر عربلو ابهر
۲ جواد زنگنه افشار
۳ سعید پیری ایجرود
۴ سید نعمت اله موسوی انگوران
۵ محمد رضا زنگنه بزینه رود
۶ ولی اله شیری خدابنده
۷ عباس کاظمی خرمدره
۸ محسن گنج خانلو سجاسرود
۹ قاسم علی قنبری سلطانیه
۱۰ ناصر رضایی ناحیه یک زنجان
۱۱ ستاره باطنی ناحیه دو زنجان
۱۲ مصطفی کابلی زنجانرود
۱۳ ابراهیم آقایی طارم
۱۴ بهروز ملکی ماهنشان